Jako osoba bezrobotna jestem zarejestrowana w pośredniaku. W najbliższym czasie przypada wyznaczona wizyta, ale dowiedziałam się, że moja siostra mieszkająca na drugim krańcu Polski jest ciężko chora i chciałam ją jak najprędzej odwiedzić. Czy mogę usprawiedliwić nieobecność? – pyta pani Krystyna.
Są przynajmniej dwie drogi pozwalające usprawiedliwić wyznaczoną, obowiązkową obecność w urzędzie pracy. Jeśli minął termin wizyty, a my na niej nie byliśmy, mamy siedem dni na dostarczenie usprawiedliwienia z uzasadnieniem powodu absencji. Jeżeli powodem była choroba własna lub kogoś z najbliższej rodziny, trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie (np. pocztą). Gdy wezwie sąd, policja, prokuratura lub inny urząd – przedstawić wezwanie.
W razie nagłych zdarzeń losowych, których nie da się przewidzieć, należy postarać się o dokumenty, które uwiarygodnią tłumaczenia, np. akt zgonu. Raczej nie można liczyć na wyrozumiałość, jeśli powodem nieobecności była wina bezrobotnego, jego lekkomyślność lub niedbalstwo. Gdy wiemy o tym, że nie będziemy mogli stawić się na spotkanie w wyznaczonym terminie, najpóźniej w przeddzień wizyty mamy prawo zgłosić na piśmie brak gotowości do podjęcia pracy (w ciągu roku jest to maksymalnie 10 dni kalendarzowych).
Najpóźniej dzień po upływie wskazanego przez nas terminu, czyli 11. dnia, musimy zjawić się w urzędzie pracy i zgłosić gotowość do podjęcia pracy. W składanym oświadczeniu sami wyznaczamy datę wizyty (oczywiście w ciągu tych 10 dni). Oświadczenie może brzmieć mniej więcej tak: oświadczam, że chciałabym skorzystać z przerwy braku gotowości do podjęcia pracy w dniu (podajemy jakiego dnia lub dni dotyczy), ponadto oświadczam, iż stawię się w urzędzie pracy w dniu (podajemy którego dnia odbędziemy przełożoną wizytę).
Pismo opatrujemy danymi osobowymi, adresem i podajemy PESEL, na końcu podpisujemy się. Możemy je zeskanować i przesłać mailem lub dostarczyć do kancelarii urzędu pracy. W tym przypadku nie musimy podawać powodu nieobecności (wyjątkiem jest wyjazd za granicę). Tak więc każda sytuacja, która powoduje, że nie możemy zgłosić się w urzędzie, to właśnie brak gotowości do podjęcia pracy.
Uwaga! Wyjazd lub inna sytuacja powodująca brak gotowości do podjęcia pracy dłużej niż 10 dni albo brak usprawiedliwienia nieobecności w ciągu siedmiu dni powoduje wyrejestrowanie i utratę statusu bezrobotnego, czyli m.in. prawa do zasiłku lub ubezpieczenia zdrowotnego – na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawienia się, 180 dni – drugiego, 270 dni w razie trzeciego i każdego kolejnego niepojawienia się w urzędzie.
Uwaga
Za okres braku gotowości do pracy nie należy się zasiłek dla bezrobotnych
Podstawa prawna
Art. 33, art. 75 ustawy o promocji zatrudnienia i rynkach pracy z 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z póź. zm.).