Wewnętrzne regulacje dotyczące podróży służbowych mogą mieć dwojaki charakter. Z jednej strony mogą przewidywać świadczenia delegacyjne w innej wysokości niż wynikające z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie). Z drugiej zaś mogą obejmować procedury dotyczące organizacji delegacji, zasady zlecania, ale również np. planowania wyjazdów. Przepisy dzielą pracodawców na tych należących do państwowej i samorządowej sfery budżetowej (objętych rozporządzeniem), oraz tych spoza sfery budżetowej (objętych rozporządzeniem, gdy nie mają własnych uregulowań).
Rozporządzenie decyduje