Dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia podczas delegacji. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku zapewnić w tym czasie pracownikowi pełnego wyżywienia.

Wysokość diety oblicza się za czas od wyjazdu z miejscowości rozpoczęcia podróży do powrotu do miejscowości zakończenia podróży.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DIET ZA KRAJOWĄ PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ I PRZYPADKI, W KTÓRYCH DIETA NIE PRZYSŁUGUJE (Z WYŁĄCZENIEM POSIŁKÓW)

CZAS TRWANIA DELEGACJI WYSOKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ DIETY PRZYPADKI, W KTÓRYCH DIETA NIE PRZYSŁUGUJE
1) nie dłużej niż dobę:• od 8 do 12 godzin• powyżej 12 godzin 15 zł (1/2 diety)30 zł (pełna dieta) Jeżeli podróż służbowa trwa krócej niż 8 godzin
2) dłużej niż dobę:a) za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokościb) za niepełną, ale rozpoczętą dobę:• do 8 godzin• ponad 8 godzin 30 zł 15 zł (1/2 diety)30 zł (pełna dieta) Za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni, któremu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem. Pracownikowi, który ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie, przy czym przez całodzienne wyżywienie należy rozumieć co najmniej 3 posiłki*

* Użyte w przepisach rozporządzenia w sprawie podróży służbowych określenie „zapewnione bezpłatne wyżywienie” odnosi się jedynie do posiłków zagwarantowanych pracownikowi przez pracodawcę:

– bezpośrednio (przez np. wykupienie posiłków, rozliczenie posiłków na podstawie przedstawionych rachunków) lub

– pośrednio (przez np. zapewnienie posiłków w ramach opłaty za konferencję, zaproszenie pracownika na obiad przez kontrahenta pracodawcy).

Kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego w podróży bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

• śniadanie – 25% diety,

• obiad – 50% diety,

• kolacja – 25% diety

(§ 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych).

Zasadę pomniejszania diety należy stosować odpowiednio w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono mu bezpłatne wyżywienie (najczęściej będzie to śniadanie w cenie noclegu). Zatem w sytuacji, gdy np. w cenie noclegu pracownik będzie miał zapewnione śniadanie, dieta zostanie obniżona o 25%. Taka regulacja nie pozwala więc pracodawcy na obniżenie diety według uznania. Pełna dieta, wypłacona pomimo zapewnienia pracownikowi np. śniadania w cenie usługi hotelowej, staje się nieprawidłowo naliczonym świadczeniem, co powoduje skutki:

• podatkowo-ubezpieczeniowe, gdyż świadczenia z tytułu podróży służbowych są zwolnione z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne tylko do wysokości ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie podróży służbowych,

• w zakresie potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sfery budżetowej (w szczególności przy wyjeździe zagranicznym mogą to być niekiedy znaczące kwoty),

• dotyczące odpowiedzialności porządkowo-dyscyplinarnej osób dokonujących rozliczeń z tytułu niedołożenia należytej staranności przy analizie rozliczenia delegacji złożonego przez pracownika.

Więcej na temat zmian w Kodeksie pracy przeczytasz w książce.