Mimo to część pracodawców decydowała się na stosowanie takiego rozwiązania. Regulacje, które obowiązują od 22 lutego 2016 r., wprowadziły możliwość jednostronnego zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, niezależnie od tego, jakiego rodzaju umowa jest wypowiadana.

Zatem tego rodzaju zwolnienie może być stosowane zarówno w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, na czas określony, jak i na okres próbny. Przepis nie zobowiązuje pracodawcy do tego, aby zwolnienie miało dotyczyć całego okresu wypowiedzenia.

Przepis regulujący kwestie związane ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie rozstrzyga praktycznego problemu, czy zwolnienie może dotyczyć części dobowego wymiaru czasu pracy pracownika. Należy jednak uznać, że nie ma przeszkód, aby pracodawca udzielił zwolnienia w takim wymiarze.

Wówczas pracownik będzie świadczył pracę np. przez 4 godziny, a przez następne 4 godziny będzie zwolniony z wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas.

Więcej na temat zmian w Kodeksie pracy przeczytasz w książce „Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami” >>>>>

W związku z omawianą regulacją powstaje wiele wątpliwości, m.in. w zakresie tego, czy pracodawca może zmienić decyzję dotyczącą zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, czy pracownik powinien podporządkować się takiej decyzji i co w przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie dotrzeć do pracownika z informacją o odwołaniu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Należy przyjąć, że jedynym legalnym rozwiązaniem uwzględniającym kompromis między pracodawcą a pracownikiem jest ustalenie między stronami możliwości odwołania pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

W razie braku takich ustaleń pracodawca może cofnąć decyzję o zwolnieniu pracownika ze świadczenia pracy tylko za jego zgodą. Natomiast gdyby pracownik w okresie wypowiedzenia podjął pracę u innego pracodawcy lub np. wyjechał na odpoczynek – wówczas pracodawca nie powinien czynić mu z tego powodu żadnych zarzutów.

W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę ustalonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.