Sejm, zgodnie z rekomendacją komisji spraw zagranicznych, odrzucił poprawkę Senatu, która skreślała większość zmian wprowadzanych w nowelizacji z wyjątkiem przepisu dotyczącego ochrony praw kobiet w ciąży. Za odrzuceniem poprawki było 234 posłów, przeciw 209, a 10 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o służbie zagranicznej, podpisana przez prezydenta w marcu, wejdzie w życie w połowie czerwca. Zakłada ona m.in. stworzenie nowej funkcji Szefa Służby Zagranicznej, zmianę naboru kadr do służby zagranicznej i możliwość powoływania przez głowę państwa odrębnych ambasadorów na placówkach dyplomatycznych. Wprowadza też zmianę struktury stopni dyplomatycznych. Najwyższym stopniem będzie minister-pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador.

Nowela uchwalona w piątek przez Sejm wprowadza m.in. definicję rodziny i rozszerza ochronę kobiet w ciąży.

Zgodnie z nowelą nieobecność z tytułu choroby przypadającej w czasie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, trwająca nieprzerwanie nie dłużej niż 182 dni w okresie każdego roku kalendarzowego, nie stanowi czasowej niemożności wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

W noweli znalazła się też definicja "członka rodziny" pracownika służby zagranicznej, są to: małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, przysposobione oraz inne dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych w wieku do 18 lat, bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków, a także osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji, wymagające stałej opieki członka służby zagranicznej.

Nowelizacja przewiduje zachowanie do czasu zakończenia wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej prawa do otrzymania dodatku cywilnego, w przypadku gdy pracownik służby zagranicznej w dniu wejścia w życie ustawy otrzymuje dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Zgodnie z nowelą absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy jako pracownicy korpusu służby cywilnej są zatrudnieni w MSZ będą mogli przejść do pracy w służbie zagranicznej jedynie na podstawie zdanego egzaminu, bez konieczności odbycia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

Rozszerzony zostanie zakres dokumentów, które resort spraw zagranicznych przekaże do IPN. Dodatkowe dokumenty będą obejmować także akta pracowników służby zagranicznej wytworzone lub gromadzone do 31 grudnia 1990 r. oraz dokumenty osobowe, które zostały wytworzone do 31 grudnia 1990 r.

Nowela ma wejść w życie 16 czerwca.