Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 18 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 520/17, wyjaśnił, że nakaz zapłaty może być wydany wyłącznie wówczas, gdy obowiązek pracodawcy jest bezsporny i wymagalny już w momencie przeprowadzania kontroli. Inspektor pracy może nakazać wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, gdy należność ta jest wyliczona, jej wysokość i podstawa są bezsporne, a ponadto nie budzi jakiejkolwiek wątpliwości to, że wynagrodzenie rzeczywiście nie zostało wypłacone. Z kolei z wyroku WSA w Szczecinie z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 17/17, wynika, że tylko w sytuacji, gdy ocena zdarzeń jednoznacznie wskazuje, iż wynagrodzenie przysługuje konkretnemu pracownikowi i nie zostało mu wypłacone, inspektor pracy może skorzystać z tego rodzaju uprawnień.
W ocenie opisanej sytuacji pomocny może okazać się wyrok WSA w Gliwicach z 3 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Gl 321/20, którym sąd rozstrzygał sprawę o podobnym stanie faktycznym. Sąd przede wszystkim uznał za zasadną decyzję inspektora pracy. Pracodawca nie uzyskał tytułu wykonawczego na potrącenie należności w związku z poniesioną szkodą, nie wykazał wysokości zaistniałej szkody oraz nie uzyskał pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia z jego wynagrodzenia. W tych okolicznościach, zdaniem sądu, inspektor pracy miał podstawy do wydania spornego nakazu. Sąd powołał się na art. 91 par. 1 oraz art. 87 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Wskazał, że należności inne niż wymienione w art. 87 par. 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Bez zgody pracownika mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę: