Związkowcy z PAŻP, którzy podjęli jawną krytykę przełożonych i negowali bezpieczeństwo funkcjonowania agencji, stracili pracę w trybie natychmiastowym. Przed tak drastyczną sankcją nie uchroniła ich nawet szczególna ochrona trwałości stosunku pracy wynikająca z ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263). Przyjęta przez pracodawcę linia obrony przypomina wszystkim działaczom, że korelatem korzystania z przywilejów związkowych jest wykonywanie obowiązków, w tym także tych o charakterze formalnym.
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie znam dokładnych przyczyn rozwiązania stosunków pracy bez wypowiedzenia z winy pracowników PAŻP będących liderami związków zawodowych. Oczywiste jest, że zwolnienie pracownika z pracy w trybie art. 52 par. 1 kodeksu pracy wymaga podania przez pracodawcę na piśmie rzeczywistej i konkretnej przyczyny, odwołującej się do wystąpienia ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca może też powołać się na okoliczność popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, jak również na zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.