Taką zmianę w art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) przewiduje projekt ustawy o ekonomii społecznej. Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu prawo do udzielania ulg przysługuje pracodawcom, którzy mają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i osiągają 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności albo umiarkowanego, o ile orzeczono w ich przypadku jedno z tzw. schorzeń specjalnych, np. epilepsję lub chorobę psychiczną.
Zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiana w art. 22 sprowadza się do obniżenia z 25 do 10 podwładnych wymaganego minimalnego poziomu zatrudnienia dla podmiotów, które będą legitymować się statusem przedsiębiorstwa społecznego. Resort liczy, że dzięki takiemu rozwiązaniu mali pracodawcy, należący do podmiotów ekonomii społecznej i zatrudniający osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, będą łatwiej pozyskiwać nabywców dla swoich towarów i usług, bo ich kontrahenci będą mogli w ten sposób zapłacić mniejszą należność na PFRON.
Ponadto w projekcie znalazła się zmiana dotycząca art. 32 ustawy o rehabilitacji. Teraz przepis ten stanowi, że zakłady pracy chronionej mogą wnioskować do funduszu o dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych – pod warunkiem że są one wykorzystywane na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Mogą również starać się o zwrot kosztów transportowych, administracyjnych oraz budowy lub przebudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, jeśli są to dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi i osiągają 50 proc. wskaźnik ich zatrudnienia. Projekt zakłada zaś rozszerzenie form wsparcia zawartych w art. 32 również na przedsiębiorstwa społeczne.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy