Warunkiem skorzystania z małego ZUS plus jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce w poprzednim roku – uznał organ rentowy.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 10 lutego 2016 r. (wpis w CEIDG) do 10 lutego 2021 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym w Wielkiej Brytanii. Co roku przedkładał do ZUS zaświadczenia A1 w tej sprawie. Z powodu brexitu utraciły one ważność 10 lutego 2021 r. i od 11 lutego przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczeń społecznych w Polsce z kodem odpowiadającym uldze mały ZUS plus, wskazując, że spełnia warunki do skorzystania z preferencji.
Przypomnijmy, że chodzi o to, by w poprzednim roku kalendarzowym przychód nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, wylicza się go proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Trzeba też prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Dla skorzystania z ulgi ważny jest także dochód, od którego obliczane będą należne składki. Jak go wyliczyć? Po pierwsze, trzeba ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku. W tym celu należy podzielić roczny dochód z firmy przez liczbę dni jej prowadzenia, a uzyskany wynik pomnożyć przez 30. Następnie przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5. I w końcu trzeba sprawdzić, czy rezultat nie jest niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i czy nie przekracza kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok.
Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń nie przeszło przez program Płatnik. Telefonicznie uzyskał on informację, że nie może skorzystać z preferencji. Nie zgodził się z takim podejściem i zdecydował się wystąpić do ZUS o oficjalną interpretację.
Organ rentowy potwierdził jednak pierwotne podejście.
W uzasadnieniu wskazał, że warunkiem skorzystania z małego ZUS plus jest prowadzenie w poprzednim roku kalendarzowym pozarolniczej działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni kalendarzowych. Organ rentowy zaznaczył, że należy przez to rozumieć liczbę dni podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu. W konsekwencji ZUS uznał, że nie podlega uwzględnieniu liczba dni, w których pozarolnicza działalność była prowadzona, ale przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z uwagi na ustalone ustawodawstwo brytyjskie. ©℗
Decyzja ZUS z 10 maja 2021 r. oddział w Lublinie WPI/200000/43/385/2021