Umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć z datą bieżącą. Wpłat do programu w imieniu i na rzecz osób, dla których umowa o prowadzenie PPK została zawarta z opóźnieniem, należy dokonywać począwszy od wynagrodzenia wypłaconego im po zawarciu tej umowy. Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) nie przewidują możliwości dokonywania na rachunek uczestników PPK zaległych wpłat.
Ustawa określa, w jakich terminach podmioty zatrudniające powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK. Terminy na ich zawarcie zależały od tego, ile osób zatrudniał dany podmiot we wskazanej w ustawie dacie. I tak:
  • pracodawcy zatrudniający 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób zatrudnionych byli zobowiązani do zawarcia tych umów w terminie do 25 października 2019 r. (umowy o zarządzanie PPK) i do 12 listopada 2019 r. (umowy o prowadzenie PPK),
  • pracodawcy zatrudniający 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych i pracodawcy zatrudniający 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób zatrudnionych: do 27 października 2020 r. i do 10 listopada 2020 r. (w przypadku tych ostatnich dwóch grup terminy na wdrożenie PPK zostały zrównane z powodu pandemii COVID-19).
Reklama
Pozostali mieli na to czas najpóźniej odpowiednio do 23 kwietnia 2021 r. i 10 maja 2021 r. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych umowę o prowadzenie PPK należało zawrzeć do 10 kwietnia 2021 r., a umowę o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r.
Jeśli podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie wskazanym przepisami ustawy, powinien zrobić to niezwłocznie. Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK powinien zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK.
Wpłat do programu za osoby, w imieniu i na rzecz których pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK z opóźnieniem, należy dokonywać począwszy od wynagrodzenia wypłacanego im po zawarciu tej umowy. Za okres od dnia, w którym – zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o PPK – należało zawrzeć, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowę o prowadzenie PPK, do dnia zawarcia tej umowy i wypłaty wynagrodzenia, zaległych wpłat się nie dokonuje. Jeżeli umowa o prowadzenie PPK nie została zawarta w terminie zgodnym z przepisami przejściowymi do ustawy o PPK z przyczyn zawinionych przez podmiot zatrudniający, ponosi on odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
Jeśli pracodawca nie zawarł umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) pisemnie wezwie go do jej zawarcia z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) albo do przekazania informacji o zawarciu umowy z inną instytucją finansową (art. 8 ust. 5 ustawy o PPK). PFR sprawdza bowiem w Ewidencji PPK, czy wszystkie podmioty, które deklarowały składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione (otrzyma w tej kwestii dane z ZUS), wywiązały się z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
W wezwaniu tym PFR informuje o karze grzywny za niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy w terminie, w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK).
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.