Pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK i wkrótce podpisze umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy zostali przez niego poinformowani, od kiedy w firmie prowadzony będzie pracowniczy plan kapitałowy. Czy ciążą na nim inne obowiązki informacyjne?

Tak. Pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia osób, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70. roku życia, że mogą przystąpić do PPK. Wszyscy uczestnicy programu muszą być przez niego poinformowani o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK pracodawca może poinformować zatrudnione osoby o warunkach uczestnictwa w programie oraz o obowiązkach i uprawnieniach (swoich i pracowników) z nim związanych. Stanowi o tym art. 14 ust. 4 ustawy o PPK (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). Choć nie jest to obowiązek pracodawcy, będzie to działaniem świadczącym o jego zaangażowaniu w sprawy o istotnym znaczeniu dla pracowników.
Pracodawca ma jednak obowiązek powiadomić pracowników 55+, że jeśli chcą przystąpić do programu, muszą złożyć mu wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK (art. 15 ust. 2 ustawy o PPK). Ustawa nie wskazuje jednak terminu, w którym powinien to zrobić. Należy jednak przyjąć, że informację kierowaną do osób 55+ pracodawca powinien przekazać im w takim czasie, aby umożliwić im przystąpienie do PPK w pierwszym możliwym dla nich terminie (inaczej może być posądzony o dyskryminację tej grupy pracowników). Należy zatem przyjąć, że powinno to nastąpić przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK – tak, aby osoby te mogły zdecydować, czy chcą przystąpić do programu i złożyć wniosek.
Pracodawca ma też obowiązek poinformowania wszystkich uczestników PPK o możliwości obniżenia przez nich – po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK – wysokości wpłaty podstawowej (nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia) oraz o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
Z wykonaniem tych obowiązków pracodawca też nie powinien zwlekać. Informacja powinna trafić do osób zatrudnionych w takim terminie, aby mogły jak najszybciej skorzystać ze swoich ustawowych uprawnień. Najlepiej jest więc przekazać ją np. zaraz po zawarciu przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK.
Ustawa o PPK nie określa sposobu, w jaki takie informacje mają trafić do pracownika. Pracodawca może to zrobić w wybrany przez siebie sposób, np. na piśmie, wysłać do pracowników na ich e-maile bądź umieścić na stronie firmy służącej do komunikowania się z załogą (pod warunkiem jednak, że wszyscy pracownicy mają do niej dostęp). Na stronie mojeppk.pl w plikach do pobrania znajdują się wzory informacji, które pracodawca powinien przekazać pracownikom.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.