Tak. Pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia osób, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70. roku życia, że mogą przystąpić do PPK. Wszyscy uczestnicy programu muszą być przez niego poinformowani o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK pracodawca może poinformować zatrudnione osoby o warunkach uczestnictwa w programie oraz o obowiązkach i uprawnieniach (swoich i pracowników) z nim związanych. Stanowi o tym art. 14 ust. 4 ustawy o PPK (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). Choć nie jest to obowiązek pracodawcy, będzie to działaniem świadczącym o jego zaangażowaniu w sprawy o istotnym znaczeniu dla pracowników.
Pracodawca ma jednak obowiązek powiadomić pracowników 55+, że jeśli chcą przystąpić do programu, muszą złożyć mu wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK (art. 15 ust. 2 ustawy o PPK). Ustawa nie wskazuje jednak terminu, w którym powinien to zrobić. Należy jednak przyjąć, że informację kierowaną do osób 55+ pracodawca powinien przekazać im w takim czasie, aby umożliwić im przystąpienie do PPK w pierwszym możliwym dla nich terminie (inaczej może być posądzony o dyskryminację tej grupy pracowników). Należy zatem przyjąć, że powinno to nastąpić przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK – tak, aby osoby te mogły zdecydować, czy chcą przystąpić do programu i złożyć wniosek.
Reklama
Pracodawca ma też obowiązek poinformowania wszystkich uczestników PPK o możliwości obniżenia przez nich – po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK – wysokości wpłaty podstawowej (nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia) oraz o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
Z wykonaniem tych obowiązków pracodawca też nie powinien zwlekać. Informacja powinna trafić do osób zatrudnionych w takim terminie, aby mogły jak najszybciej skorzystać ze swoich ustawowych uprawnień. Najlepiej jest więc przekazać ją np. zaraz po zawarciu przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK.
Ustawa o PPK nie określa sposobu, w jaki takie informacje mają trafić do pracownika. Pracodawca może to zrobić w wybrany przez siebie sposób, np. na piśmie, wysłać do pracowników na ich e-maile bądź umieścić na stronie firmy służącej do komunikowania się z załogą (pod warunkiem jednak, że wszyscy pracownicy mają do niej dostęp). Na stronie mojeppk.pl w plikach do pobrania znajdują się wzory informacji, które pracodawca powinien przekazać pracownikom.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.