Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego wynoszącego 35 godzin, który obejmuje 11-godzinny odpoczynek dobowy. Zgodnie z art. 133 kodeksu pracy (dalej: k.p.) odpoczynek taki powinien przypadać co do zasady w niedzielę, która ustawowo trwa od 6.00 w niedzielę do 6.00 w poniedziałek, chyba że pracodawca ustalił inne pory obowiązywania niedzieli w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Odpoczynek powinien przypadać w każdym tygodniu, który w k.p. został zdefiniowany jako siedem kolejnych dni kalendarzowych, co już komplikuje zasady jego udzielania, bo odpoczynek powinien przypaść między godziną 0.00 w pierwszym dniu tygodnia a godziną 24.00 w siódmym dniu tygodnia.

Przykład 1