Jeśli były pracownik firmy, w której działa zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), ma płatne zajęcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie może otrzymać dofinansowania z jego pieniędzy do wyjazdu na turnus.

Tak wynika z odpowiedzi przedstawionej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).
Dotyczyło to przedsiębiorstwa mającego status zakładu pracy chronionej. Jego były niepełnosprawny pracownik, obecnie emeryt, zgłosił się z wnioskiem o przyznanie pomocy indywidualnej z środków ZFRON, z przeznaczeniem na pobyt na turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym. Co do zasady zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) pomoc indywidualna przewidziana w par. 2 ust. 1 pkt 11 przysługuje osobom niepełnosprawnym zatrudnionym u pracodawcy, uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu oraz niepracującym, byłym pracownikom zakładu. Jednocześnie par. 7 rozporządzenia mówi, że dla tej ostatniej grupy wsparcie w ramach pomocy indywidualnej jest udzielane w wysokości i na warunkach analogicznych jak dla osób pozostających w zatrudnieniu.
Jednak pracodawca ma wątpliwości, czy może przyznać pomoc, bo były pracownik poinformował o tym, że pracuje na umowie zlecenia. – Firma nie jest pewna, czy ma traktować taką umowę jako pracę, czy dorabiający emeryt może być dalej uznawany za byłego, niepracującego pracownika – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.
BON wyjaśnia, że przepisy par. 3 i 7 rozporządzenia wskazują, iż niepracujących, byłych pracowników zakładu trzeba traktować tak jak pracowników dysponenta ZFRON, ale nie definiują one pojęcia „niepracujący”. Dlatego należy się odwołać do wykładni językowej i systemowej. Biuro podkreśla, że słownikowo niepracujący znaczy tyle, ile niemający płatnego zajęcia. Natomiast wykładnię systemową można przeprowadzić w relacji do art. 68gd ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573). Przepis ten dzieli ogół adresatów pomocy bytowej z środków ZFRON na pracowników, wykonawców pracy nakładczej, innych świadczących pracę na rzecz dysponenta funduszu oraz niepracujące osoby niepełnosprawne będące byłymi pracownikami. Należy zatem uznać, że były pracownik pracodawcy prowadzącego ZFRON, mający płatne zajęcie na podstawie umów cywilnoprawnych, nie korzysta z pomocy indywidualnej określonej w par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.
Biuro dodaje przy tym, że brak możliwości uzyskania przez niego pomocy indywidualnej przeznaczonej na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym nie wyłącza możliwości dofinansowania na ten cel z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.