Zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej i przedszkolnej oraz zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań mają przyczynić się do tego, że liczba osób zagrożonych biedą i wykluczeniem społecznym do 2020 r. zmniejszy się o 1,5 mln.
Takie założenia przewiduje przyjęta wczoraj przez rząd uchwała w sprawie „Krajowego programu przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. Jest to pierwszy taki strategiczny dokument, który zawiera kompleksowe działania mające doprowadzić do trwałego zmniejszenia liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Kluczowe kierunki działań na lata 2014–2020 to zmniejszenie wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie szansy na bezpieczne wejście na rynek pracy dla osób młodych oraz ułatwienie im godzenia pracy zawodowej z zakładaniem rodziny. Rząd kładzie też nacisk na aktywną integrację osób wykluczonych społecznie, wsparcie dla starszych oraz zapobieganie niepewności mieszkaniowej.
Dzięki podjętym działaniom wskaźnik osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ma spaść z 27 proc. (tyle wynosił w 2011 r.) do 22 proc. w 2020 r. Innymi celami programu jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz kobiet wychowujących dziecko do 5. roku życia.
98,5 mld zł ma być przeznaczanych na sfinansowanie programu w latach 2014–2020
Etap legislacyjny
Uchwała przyjęta przez rząd