Przedsiębiorcy z branży beauty i fitness mogą już składać wnioski o zwolnienie ze składek i postojowe.

Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 713), która obowiązuje od 26 kwietnia. Jednak niektóre regulacje wchodzą w życie dopiero dziś. Chodzi o zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień oraz tylko za kwiecień, a także postojowe.
Przesłanki przyznawania pomocy w przypadku każdego z tych instrumentów są podobne. Jakie? Przedsiębiorca musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na 31 marca 2021 r. Przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
W przypadku postojowego dodatkowy warunek to brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych – chyba że przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. O świadczenie mogą się ubiegać przedsiębiorcy działający m.in. pod kodem PKD 96.02.Z (fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne).
Jeżeli chodzi o zwolnienie ze składek, to osoba prowadząca działalność musi być zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne do 30 czerwca 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
Zwolnienie za dwa miesiące będzie przysługiwało firmom działającym pod kodem PKD 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej).
O wszystkich kodach PKD uprawnionych do powyższych świadczeń pisaliśmy w DGP nr 21/2021 „Pomoc dla firm przedłużona”.
Ponadto zmieniają się obowiązujące dotychczas kryteria przyznawania pomocy. Chodzi m.in. o przesłanki przyznania ulg w składkach za następujące okresy: styczeń 2021 r., grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r. I tak prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD będzie badane na 31 marca 2021 r., a nie jak wcześniej 30 listopada 2020 r. Spadek przychodu będzie można wykazać także w odniesieniu do lutego 2020 r. Do grona beneficjentów zwolnienia za ten okres dodano też kod 51.10.Z (transport lotniczy pasażerski).
Ale to niejedyna pomoc, na jaką mogą liczyć w najbliższym czasie branże dotknięte przez epidemię. Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął bowiem kolejne przepisy pomocowe, czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na jego podstawie pomoc otrzymają m.in. sklepiki szkolne. Prowadzący je przedsiębiorcy będę mogli liczyć na sprawdzone już narzędzia wsparcia – dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenia postojowe, małe dotacje w wysokości do 5 tys. zł i zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za określone miesiące. Podstawowym kryterium przyznania pomocy będzie 40-proc. spadek przychodów odnotowany między listopadem 2020 r. a marcem 2021 r.
Projekt zakłada też przedłużenie niektórych terminów istotnych dla przedsiębiorców turystycznych – chodzi o realizację vouchera dla podróżnych oraz przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów – oraz najemcom w galeriach handlowych.