Czas pracy bardzo często rodzi konflikty na linii pracodawca–pracownik. Z interpretacją pojęcia „czas pracy” jest też najwięcej problemów na gruncie prawa pracy. W swojej karierze inspektorskiej najczęściej rozpatrywałem skargi dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych oraz naruszeń przepisów ochronnych w zakresie czasu pracy, tj. naruszeń odpoczynków lub niezachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Pracownicy zgłaszali także do Państwowej Inspekcji Pracy problem konieczności odbierania telefonów lub e-maili już po godzinach pracy w czasie wolnym lub w trakcie urlopu wypoczynkowego.
Dyżur w gotowości