26 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Przewiduje ona cztery rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii: świadczenia na rzecz ochrony pracy, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności (więcej na ten temat czytaj w dzisiejszym dodatku Ubezpieczenia i Świadczenia oraz najbliższym dodatku Firma i Prawo).
Świadczenia na rzecz ochrony pracy dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 prawa przedsiębiorców przyznano na zasadach określonych w art. 15gga specustawy o COVID-19 z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Na mocy jednak upoważnienia ustawowego Rada Ministrów może przyznawać tego rodzaju pomoc kolejnym branżom lub ją wydłużać rozporządzeniem, nie jest już konieczna zmiana samej specustawy.
Świadczenia te to dofinansowanie do miejsca pracy pochodzące z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Aby otrzymać świadczenie, pracodawca musi spełnić następujące warunki:
  • na 31 marca 2021 r. prowadził jako przeważają działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD (47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z;
  • jego przychód z tej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lutym 2020 r. albo we wrześniu 2020 r.
Jak widać, znaczenie rozszerzono zakres pomocy – mogą ją otrzymać przedsiębiorcy z o wiele większej liczby branż niż dotychczas. Ponadto przy obliczaniu spadku przychodu można odwołać się nie tylko do poprzedniego miesiąca, analogicznego miesiąca w poprzednim roku albo września 2020 r., lecz także do lutego 2020 r. Wnioski o przyznanie świadczeń mogą być składane do 30 czerwca 2021 r.
Zmianie nie ulegają pozostałe zasady przyznawania świadczeń określone w specustawie o COVID-19.
Podstawa prawna
• par. 1a rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371) – w brzmieniu obowiązującym od 26 kwietnia 2021 r.
• art. 15gga i nast. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 694; specustawa o COVID-19)
• art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 czerwca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162)