Nie. Mają natomiast znaczenie przy obliczaniu i pobieraniu wpłat do PPK. Od 1 stycznia br. ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planów kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) zostały objęte podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. mniej niż 20 osób, a także jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia). Jest to IV, ostatni etap wdrożenia PPK. Aby uruchomić program, podmiot zatrudniający musi zawrzeć z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, a następnie – w imieniu i na rzecz zatrudnionych – umowę o prowadzenie PPK. Podmioty spoza sektora publicznego należące do IV etapu wdrożenia programu mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia br., a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja br.
Umowę o prowadzenie planu zawiera się dla osób zatrudnionych, zgodnie z definicją z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. Do tej grupy należą nie tylko pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), ale także np. zleceniobiorcy i członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej, jeżeli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.