Spółka podlegająca IV etapowi wdrożenia PPK zatrudnia m.in. zleceniobiorcę. W efekcie nie podlega on z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Otrzymuje on wynagrodzenie co drugi miesiąc. Co drugi miesiąc wynagrodzenie pobiera również jeden z członków rady nadzorczej spółki opłacany za pełnienie tej funkcji. Czy tak ustalone terminy wypłat mają wpływ na obowiązek zawarcia dla tych osób umowy o prowadzenie PPK?

Nie. Mają natomiast znaczenie przy obliczaniu i pobieraniu wpłat do PPK. Od 1 stycznia br. ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planów kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) zostały objęte podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. mniej niż 20 osób, a także jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia). Jest to IV, ostatni etap wdrożenia PPK. Aby uruchomić program, podmiot zatrudniający musi zawrzeć z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, a następnie – w imieniu i na rzecz zatrudnionych – umowę o prowadzenie PPK. Podmioty spoza sektora publicznego należące do IV etapu wdrożenia programu mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia br., a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja br.
Umowę o prowadzenie planu zawiera się dla osób zatrudnionych, zgodnie z definicją z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. Do tej grupy należą nie tylko pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), ale także np. zleceniobiorcy i członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej, jeżeli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z definicją okresu zatrudnienia zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK w przypadku zleceniobiorcy jest to czas od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub jej wygaśnięcia. W przypadku członka rady nadzorczej wynagradzanego z tytułu pełnienia tej funkcji jest to okres od dnia jego powołania do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. Analogicznie okres podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorcę oraz członka rady nadzorczej określono w art. 13 pkt 2 i 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). Dla posiadania statusu osoby zatrudnionej oraz związanego z tym obowiązku zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK nie ma więc znaczenia termin wypłaty wynagrodzenia.
Ma on natomiast znaczenie przy obliczaniu i pobieraniu przez podmiot zatrudniający wpłat do PPK. Stanowią one określony procent wynagrodzenia uczestnika programu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika programu, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. 30-krotność), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Należy dokonać ich (czyli przekazać do instytucji finansowej) w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. W przypadku wypłaty wynagrodzenia uczestnikowi programu co drugi miesiąc również wpłaty do PPK będą obliczanie i pobierane co drugi miesiąc.
Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm