W niemal wszystkich aspektach uprawnień związanych z rodzicielstwem przepisy polskiego kodeksu pracy przewidują dalej idące uprawnienia, niż wynika to z minimalnych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Różnice na niekorzyść polskiej ustawy dotyczą niektórych przepisów o urlopie rodzicielskim. Przykładem takiej sytuacji są przepisy, na które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) powołał się w wyroku z 25 lutego 2021 r., sygn. C-129/20, dotyczące warunków nabycia przez pracowników prawa do urlopu rodzicielskiego.
Urlop uzależniony od zatrudnienia