Taką możliwość daje im konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przewiduje on możliwość uzyskania dofinansowania do czterech zadań, na co przeznaczonych jest łącznie 7,79 mln zł. Pierwszym są szkolenia dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczym, które powstały w tym roku. Drugim zadaniem, na które można uzyskać budżetowe środki, są dopłaty do wynagrodzeń zawodowych opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy, a trzecim – do świadczeń przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania ich podopiecznych.

Dotyczy to jednak tylko niektórych form pomocy wymienionych w art. 192 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), np. dofinansowania wypoczynku dzieci oraz utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku jedno- lub wielorodzinnym. Zostały one szczegółowo określone w ogłoszeniu konkursowym, umieszczonym na stronie internetowej resortu pracy.

Ostatnie, czwarte zadanie jest skierowane do utworzonych jeszcze przed 2014 r. zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Obejmuje zarówno dofinansowanie do ich szkoleń i wynagrodzeń, jak i do wypłacanych im świadczeń.

Zasady konkursu określają też podział środków. W pierwszej kolejności mają być one rozdysponowane na oferty zakładające realizację pierwszego zadania. Reszta będzie przeznaczona na zadanie drugie, potem na trzecie i czwarte. Ponadto wysokość dotacji w każdym zadaniu nie może przekroczyć 50 proc. całkowitego kosztu, przy czym np. w odniesieniu do refinansowania i dofinansowywania wynagrodzeń dla nowych opiekunów zastępczych oraz takich, którzy podpisali umowy przed 2014 r., dotacja może wynieść maksymalnie 1 tys. zł. Z kolei w sytuacji starania się o środki na szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych limit wysokości wsparcia został określony jako 50 zł za jeden dzień kursu.

To już drugi w tym roku konkurs kierowany do samorządów w związku z realizacją ustawy o pieczy zastępczej. W pierwszym gminy i powiaty mogły się ubiegać o 70 mln zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W efekcie budżet dopłaci w tym roku do pensji ponad 2,8 tys. asystentów i 916 koordynatorów.

Ważne

Samorząd może się starać zarówno o refinansowanie kwot wydanych od 1 stycznia 2014 r., jak i kosztów, które poniesie do końca grudnia