W marcu Komisja Europejska przedstawiła projekt unijnej dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Propozycja ta przewiduje, że kandydat do pracy pozna wysokość wynagrodzenia na stanowisku, o które się stara, już przed rozmową kwalifikacyjną (np. w ogłoszeniu o wakacie). Projekt KE zakłada również, że pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika informacji dotyczących wysokości jego dotychczasowego wynagrodzenia. Zatrudnieni mają też zyskać możliwość zwrócenia się do pracodawcy o informacje dotyczące ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia, w podziale na płeć, w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Ponadto, aby przeciwdziałać dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, proponuje się zakazanie stosowania klauzul poufności, przy czym pracodawcy będą mogli wymagać, aby wykorzystanie wszelkich uzyskanych informacji ograniczało się do egzekwowania prawa do równego wynagrodzenia.
Co więcej, najwięksi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 250 pracowników) będą mieli obowiązek publikacji informacji dotyczących zróżnicowania wynagrodzeń pracowników płci żeńskiej i męskiej w swoich przedsiębiorstwach. W przypadku wykazania różnic powyżej 5 proc. bez uzasadnienia takiego stanu będą mieli obowiązek przeprowadzenia audytu wynagrodzeń wraz z przedstawicielami pracowników.