Obecnie trwa wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmioty z czwartej, ostatniej grupy pracodawców nienależących do sektora finansów publicznych. Chodzi o tych, którzy 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób. Już 23 kwietnia 2021 r. upływa dla nich termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK, która określa podstawowe prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jako podmiotu zapewniającego program dla osób zatrudnionych, jak i instytucji finansowej zarządzającej gromadzonymi środkami, a także pracowników – uczestników. Zawarcie takiej umowy nie kończy jednak samego procesu wdrożenia – wręcz przeciwnie. Kolejne etapy to zawarcie umów o prowadzenie PPK, zarządzanie deklaracjami o nieoszczędzaniu, a także kalkulacja oraz przelew pierwszych wpłat. I tak:
1. Do 10 maja pracodawca zawiera z tą samą instytucją finansowa, z którą zawarł umowę o zarządzanie, umowę o prowadzenie PPK dla każdego z pracowników spełniającego wymóg stażu pracy uprawniający do przystąpienia do PPK; załącznikiem do takiej umowy jest aktualna lista uczestników programu.