Ogólnopolskie centrale sceptycznie oceniły wiele rozwiązań zaproponowanych w rządowej propozycji. – Nie jest ona – jak na razie – właściwą odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoi Polska w kontekście wychodzenia z pandemii i budowania trwałych zabezpieczeń instytucjonalnych na przyszłość – wskazało w swoim stanowisku OPZZ.
W zakresie prawa i rynku pracy najwięcej krytycznych uwag dotyczy pomysłu elastycznego zatrudnienia lub organizacji pracy. NSZZ „Solidarność” negatywnie oceniła propozycje „dalszego doskonalenia takich form zatrudnienia”, podkreślając jednocześnie, że projekt KPO nie precyzuje, jakie rozwiązania w tym zakresie miałyby być wprowadzone (pisaliśmy o tym: „Zdalne szkolenie, elastyczna dniówka i bez dyskryminacji”, DGP nr 51/2021 r.). Dotyczy to również działań, które mają być podejmowane w celu zapewnienia równego dostępu kobiet i mężczyzn do rynku pracy. – Należy pamiętać, że elastyczne zatrudnienie nie gwarantuje odpowiedniej ochrony zatrudnionym. A to właśnie kobiety będą zmuszone – ze względu na swoje funkcje macierzyńskie – do przerwy w karierze zawodowej oraz powrotu do pracy po tej przerwie. Znajdują się one w gorszej sytuacji na rynku pracy, a jednocześnie proponuje się im zatrudnienie w elastycznych formach zatrudnienia – wskazała w swojej opinii Solidarność.