Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z 1 marca br., sygn. akt I SA/Łd 606/20, odrzucił skargę administracyjną przedsiębiorcy, któremu wojewódzki urząd pracy nie przyznał dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Sprawa dotyczyła świadczeń na ochronę miejsc pracy z art. 15g specustawy antykryzysowej (ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 180). Zdaniem WSA w Łodzi w przypadku wsparcia przyznawanego na tej podstawie skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje. [ramka] Tymczasem np. dla przedsiębiorców korzystających z bardzo podobnego dofinansowania – z art. 15gg specustawy – droga sądowoadministracyjna stoi otworem.
O co chodziło w sprawie