Pierwszy z nich określa m.in. wzór formularza o wizę czy blankietu wizowego, a także sposób przekazywania przez ministra spraw zagranicznych albo konsula danych wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Nie przewiduje on zasadniczych zmian. Jedynie tam, gdzie jest to konieczne, uzupełnia procedurę o MSZ.
Projekt określa też, jak ma być oznaczany cel pobytu w Polsce na naklejce wizowej. Przykładowo cyfrą 01 – gdy cudzoziemiec przyjeżdża w celach turystycznych, a 02 – gdy chce odwiedzić rodzinę lub przyjaciół. Zasadniczo numeracja od 01 do 23 nie ulegnie modyfikacji. Natomiast w projekcie resort zaproponował, aby zamiar pobytu w Polsce można było uzupełnić dodatkowymi informacjami. – Umożliwi to doprecyzowanie oznaczenia celu wydania wizy w określonym, indywidualnym przypadku. W rozporządzeniu nie przewiduje się jednak katalogu takich możliwych dodatkowych informacji, pozostawiając w tym zakresie swobodę organowi wydającemu wizę. Dopuszczenie zamieszczania dodatkowych wiadomości obok określonego numerycznie oznaczenia celu wydania wizy służyć będzie także celom statystycznym – wskazuje MSWiA w uzasadnieniu.
Reklama
Natomiast drugi projekt rozporządzenia opisuje zasady cofania i unieważniania wiz. Określa on m.in. sposób odnotowywania tej informacji przez konsula, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym. Tak jak jest obecnie, uprawnione organy opatrzą wizy stemplem z napisami „UNIEWAŻNIONO” lub „COFNIĘTO”.
Projekt określa też wzory formularzy decyzji wydawanych w tych sprawach. Te zostały jedynie uzupełnione o nową kompetencję ministra spraw zagranicznych.
Zmiana zasad rozpatrywania wniosków wizowych składanych przez cudzoziemców i stworzenie centralnego organu mają zapewnić ich sprawniejszą obsługę.
Nowe przepisy mają wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w trakcie konsultacji