Pracownik zarabiający 3 tys. zł miesięcznie postanowił obniżyć swoją wpłatę do PPK z 2 proc. do 1 proc. wynagrodzenia. W miesiącu, w który złożył pracodawcy deklarację w tej sprawie, pracodawca wypłacił mu jeszcze ponad 1000 zł wynagrodzenia za nadgodziny. Czy z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w następnym miesiącu pracodawca może mu już pobrać niższą wpłatę do PPK?

Nie. Jeśli wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu przekroczyło 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 3360 zł, pracodawca nie może uwzględnić złożonej przez pracownika deklaracji w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej. Pracodawca obniża wpłatę podstawową finansowaną przez pracownika do zadeklarowanej wysokości, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia uwzględnionej deklaracji – w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika nie przekracza kwoty limitu.
Podstawowa wpłata pracownika wynosi 2 proc. jego wynagrodzenia. Co do zasady, jej wysokość jest stała. Jedynie w przypadku osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może ona zostać obniżona nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia.
Informowanie pracownika będącego uczestnikiem PPK o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej jest obowiązkiem pracodawcy. Decyzja w tej sprawie należy jednak do pracownika, który – jeśli chce skorzystać z obniżenia wpłaty podstawowej – powinien złożyć pracodawcy deklarację, w której określi jej wysokość (mniej niż 2 proc., ale nie mniej niż 0,5 proc.).
Deklarację obniżenia wpłaty podstawowej uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie (osiągane z różnych źródeł) nie przekroczyło kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej albo zmiany takiej deklaracji w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie przekracza kwotę limitu. Oznacza to, że pracodawca obniża wpłatę podstawową do zadeklarowanej wysokości, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia uwzględnionej deklaracji – w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika nie przekracza kwoty limitu (1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia).
W miesiącach, w których uczestnik otrzymuje wynagrodzenie wyższe od kwoty 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, pracodawca nalicza wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2 proc.
Uczestnik PPK powinien jednak pamiętać, że pracodawca będzie weryfikował tylko jego wynagrodzenie osiągane w danym podmiocie. Jeśli zatem pracownik jest zatrudniony w więcej niż jednym miejscu pracy, pilnowanie, czy nie przekracza ustalonego w ustawie limitu, jest wyłącznie jego obowiązkiem. Gdy się pomyli i obniży wpłatę podstawową, a później okaże się, że w którymkolwiek miesiącu, w którym korzystał z tego obniżenia, jego łączne miesięczne wynagrodzenie (ze wszystkich źródeł) przekroczyło ustawowy limit, straci prawo do dopłaty rocznej od państwa przysługującej za ten rok. To, czy pracownik będzie miał prawo do tej dopłaty, będzie weryfikował Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na podstawie informacji przekazanych przez ZUS.
Ustalając, czy wynagrodzenie osiągane w miesiącu złożenia deklaracji nie przekracza kwoty ustawowego limitu, pracownik powinien zsumować wynagrodzenie uzyskiwane przez niego ze wszystkich stosunków zatrudnienia, z których jest objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.