Z uwagi na wysokość wynagrodzenia osiąganego w ramach stosunku pracy równego kwocie minimalnego wynagrodzenia z tytułu zawartej z nami umowy zlecenia nie będzie on podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W oświadczeniu zleceniobiorca zadeklarował jednak chęć podlegania dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Czy w związku z tym powinniśmy od kwietnia zaprzestać naliczania wpłat do PPK?
Nie. Podmiot zatrudniający powinien naliczać wpłaty do PPK również w okresie, w którym uczestnik programu podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – pod warunkiem że nie złożył on wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.