W listopadzie 2020 r. zawarliśmy umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego w imieniu jednego z naszych zleceniobiorców, który na dzień zawarcia tej umowy podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom. W marcu 2021 r. zgłosił nam, że od 1 kwietnia zawrze z innym podmiotem umowę o pracę.

Z uwagi na wysokość wynagrodzenia osiąganego w ramach stosunku pracy równego kwocie minimalnego wynagrodzenia z tytułu zawartej z nami umowy zlecenia nie będzie on podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W oświadczeniu zleceniobiorca zadeklarował jednak chęć podlegania dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Czy w związku z tym powinniśmy od kwietnia zaprzestać naliczania wpłat do PPK?
Nie. Podmiot zatrudniający powinien naliczać wpłaty do PPK również w okresie, w którym uczestnik programu podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – pod warunkiem że nie złożył on wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Zmiana podlegania ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne w okresie uczestnictwa w PPK nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem programu. Podleganie ubezpieczeniom pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonywania wpłat do PPK. To oznacza, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu należy naliczać wpłaty do PPK również od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi programu po zmianie podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obowiązkowego na dobrowolne, jeżeli wcześniej uczestnik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika programu, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Definicja wynagrodzenia, podobnie jak definicja uczestnika PPK, nie rozróżnia ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z których wypłacane jest to wynagrodzenie, ani podlegania tym ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe. Ogranicza się jedynie do wskazania, że wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z tego powodu nie ma podstaw do zaprzestania naliczania wpłat do PPK, jeśli w okresie uczestnictwa w programie dana osoba zmieni tytuł do ubezpieczeń albo podleganie do ubezpieczeń z obowiązkowego na dobrowolne.
Ponadto gdyby uczestnik PPK był zatrudniony w danym podmiocie jednocześnie na podstawie dwóch umów zlecenia, z których jedna stanowiłaby tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a druga do dobrowolnych, podmiot zatrudniający byłby zobowiązany do naliczania wpłat do PPK od łącznego wynagrodzenia osiąganego z tych dwóch umów.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html