To już ostatni moment na złożenie wniosku o uzyskanie takiego wsparcia. Co ważne, w pewnym zakresie może ono trafić do tych samych przedsiębiorców, którzy skorzystali już z dofinansowań z tarczy 7.0

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników dla wybranych branż, najbardziej poszkodowanych w związku z rządowymi restrykcjami w epidemii, wypłacane są przez wojewódzkie urzędy pracy. Dopłaty przysługują w kwocie 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia każdego objętego wnioskiem pracownika (z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy) przez łączny okres trzech miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca aplikowania. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba jednak się spieszyć, bo termin składania wniosków o dofinansowania mija już za sześć dni, czyli 31 marca 2021 r.
Po raz trzeci
Przyzwanie dofinansowań branżowych reguluje obecnie Tarcza Antykryzysowa 8.0, czyli rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371). Dofinansowanie dostępne na tej podstawie stanowi kontynuację podobnej pomocy wypłacanej od 1 lutego na podstawie tarczy 7.0, czyli rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r. o tej samej nazwie (Dz.U. poz. 152). Bazą dla obydwu tych rozwiązań było zaś wprowadzenie w art. 15gga specustawy (ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 180) pierwszych branżowych dopłat do płac zatrudnionych, które uruchomiono od 19 grudnia ub.r. Dofinansowania z rozporządzeń opierają się na zasadach określonych w tym przepisie specustawy, ale w obydwu przypadkach – tj. i w tarczy 7.0, i w tarczy 8.0 – wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o pomoc zostały nieco zmodyfikowane. Powyższe oznacza, że jeśli chodzi o zasady aplikowania o dopłaty do pensji na podstawie tarczy 8.0, to stosujemy regulacje z art. 15gga specustawy z uwzględnieniem zmian wynikających z tej tarczy.
Istotne warunki
Uprawniony do wsparcia jest wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), czyli:
1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
2) wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest też prowadzenie na 30 listopada 2020 r. jako przeważającej działalności oznaczonej jednym z kodów wymienionych w ustawie [ramka]. Zasadniczo więc o dofinansowanie na podstawie tarczy 8.0 mogą się starać przedsiębiorcy z branży turystycznej i hotelarskiej. Warto przy tym podkreślić, że obecnie do branżowych dopłat do wynagrodzeń uprawnia tylko pięć kodów PKD, a nie np. 40, tak jak to miało miejsce na podstawie specustawy.
Jakie rodzaje działalności kwalifikują się do pomocy
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
Oceny spełnienia ww. warunku dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON według stanu z 30 listopada 2020 r. Co istotne, jak podaje rządowy serwis informacyjny Biznes.gov.pl, jeśli przedsiębiorca po 30 listopada ub.r. zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy, to nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to i tak nie spełni omawianego warunku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do ww. daty.
– Warto podkreślić, że przepisy nie przewidują możliwości weryfikacji przez wojewódzkie urzędy pracy tego, czy działalność wskazana w rejestrze REGON jako przeważająca rzeczywiście taka jest. Mamy tu więc do czynienia z bardzo formalistycznym podejściem do oceny tego warunku – zauważa Paweł Sych, radca prawny, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.
Zmiana w spadku przychodu
Następny wymóg dotyczy spadku – w następstwie wystąpienia COVID-19 – przychodu z działalności o co najmniej 40 proc. Aby go wykazać, przedsiębiorca musi porównać przychód z jednego z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z przychodem:
1) z miesiąca poprzedniego lub
2) z analogicznego miesiąca roku poprzedniego lub
3) z września 2020 r.
Ta ostatnia możliwość pojawiła się dopiero w tarczy 8.0. Stanowi ona odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców, którzy korzystając z dwóch pierwszych możliwości jeszcze na podstawie poprzednich regulacji (tarczy 7.0 i specustawy), nie mogli wykazać spadku przychodów, bo np. porównywali dwa miesiące, w których objęły ich rządowe restrykcje i tego spadku po prostu nie było. Wrzesień był natomiast ostatnim miesiącem z ubiegłorocznego okresu czasowego odmrożenia gospodarki, kiedy to przychody firm mogły być w związku z tym wyższe. [przykład]

przykład

Tylko jedna możliwość
Przedsiębiorca prowadzący hotel zamierzał w lutym br. złożyć wniosek o dofinansowanie na podstawie tarczy 7.0. Nie mógł jednak wykazać spadku obrotów w żadnym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli w styczniu, grudniu ani listopadzie, ponieważ:
1) zestawiając przychody z każdego z tych miesięcy z miesiącem poprzednim (odpowiednio: grudniem, listopadem lub październikiem), porównywanie obejmowało okresy, kiedy jego działalność była w mniejszym lub większym stopniu ograniczona przez rządowe restrykcje,
2) nie mógł zestawić przychodów z każdego z tych miesięcy z analogicznym miesiącem roku poprzedniego (odpowiednio: ze styczniem 2020 r. albo grudniem lub listopadem 2019 r.), ponieważ działalność rozpoczął w marcu 2021 r.
Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania na podstawie tarczy 8.0, ponieważ może wykazać spadek przychodów, porównując te z lutego, stycznia br. lub grudnia ub.r. z wrześniem 2020 r., kiedy to ograniczenia w działalności były stosunkowo niewielkie. ©℗
Należy też wskazać, że na gruncie zarówno obecnych, jak i poprzednich regulacji przewidujących branżowe dofinansowanie do wynagrodzeń pojawiały się wątpliwości co do tego, czy ustalając spadek przychodów, należy oceniać wyłącznie przychody z działalności przeważającej (tej oznaczonej kodem PKD wskazanym w ustawie), czy też z całej działalności gospodarczej. Jak wskazują eksperci, właściwe jest branie pod uwagę całości przychodów z prowadzonej działalności, a nie tylko przychodów z działalności przeważającej (w niektórych przypadkach przypisanie danego przychodu do określonego kodu PKD byłoby też bardzo trudne). Podkreślają przy tym, że na etapie rozpatrywania wniosku urząd pracy nie weryfikuje spadku przychodów, bo nie ma do tego narzędzi.
– WUP sprawdza w zasadzie trzy kwestie. Po pierwsze, czy przedsiębiorca istnieje – weryfikowany jest wiec odpowiedni rejestr, np. CEiDG albo KRS. Po drugie, czy jego działalność na dzień 30 listopada jest przeważająca – tu jest sprawdzany stan na ten dzień z rejestru REGON. I wreszcie po trzecie – formalną poprawność i kompletność wniosku – tłumaczy Paweł Wyrębek, adwokat, associate w SSW Pragmatic Solutions. Dodaje jednak, że taka weryfikacja może nastąpić już na późniejszym etapie, tj. po wypłacie dofinansowania, w ramach kontroli ze strony dyrektora WUP.
Sumowanie miesięcy
Przedsiębiorca składający wniosek o dopłaty do wynagrodzeń powinien również spełnić m.in. warunki w postaci niezalegania w płatnościach z daninami publicznymi, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz nieprowadzenia wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego (art. 15gga ust. 3 specustawy). Do wniosku musi też dołączyć m.in. oświadczenia o prowadzeniu na 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej wymienionej w rozporządzeniu czy o sporządzeniu na dzień złożenia wniosku wykazu pracowników objętych tym wnioskiem i o zobowiązaniu się do dostarczenia tego wykazu na żądanie organu (art. 15gga ust. 6, 7 i 8 specustawy). W ślad za zmianą w zakresie liczenia spadku przychodów w tarczy 8.0 doprecyzowano, że jedno z wymaganych oświadczeń powinno obejmować informację o wystąpieniu spadku przychodu co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
Ponadto tarcza 8.0 wskazuje, że jeśli przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie na okres krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe na podstawie tarczy 7.0, to może teraz uzyskać dopłaty z najnowszej tarczy, ale dofinansowanie do wynagrodzeń tych samych pracowników nie może przekroczyć łącznie trzech miesięcy kalendarzowych (czyli wsparcie z tarczy 7.0 zalicza się na poczet pomocy z tarczy 8.0).
Uwaga! Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. ©℗