ZUS nie zawiesi wypłaty osobie, która zdecyduje się na studia poza granicami kraju. Zainteresowany będzie musiał tylko udowodnić, że stale mieszka w Polsce.
Poprawie ulegnie sytuacja rencistów socjalnych. Osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy, u których naruszenie sprawności organizmu nastąpiło przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, będą mogły swobodnie przemieszczać się po całej Unii Europejskiej. Do Senatu trafi uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dokument ten wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 11/12). Sędziowie TK uznali, że art. 2 pkt 1 ustawy z 22 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 982) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Jedną z zakwestionowanych przesłanek prawa do tego świadczenia był wymóg zamieszkiwania i jednoczesnego faktycznego przebywania na terytorium Polski. Osoba opuszczająca czasowo nasz kraj, bez względu na cel wyjazdu, traciła jednocześnie uprawnienie do renty socjalnej. Teraz zainteresowany będzie musiał udowodnić, że stale zamieszkuje w Polsce, a jego pobyt poza granicami jest czasowy.
Jednocześnie prawo do renty socjalnej zyskają cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie uprawniające ich do zamieszkania i przebywania na terenie Polski. W tej grupie są osoby posiadające zezwolenia na pobyt stały oraz ze statusem rezydenta długoterminowego UE. Prawo do tej renty będą mieć również obywatele z innych krajów UE, państw należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Wprowadzenie swobody podróżowania ma jednak i wady. ZUS będzie miał prawo zawiesić wypłatę świadczenia w przypadku posiadania przez rencistę socjalnego dodatkowych dochodów, zarówno uzyskanych w Polsce, jak i innych krajach. Przychody osiągnięte poza Polską będą przeliczane na złotówki z uwzględnieniem średniego kursu NBP obowiązującego ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym przychód został osiągnięty. ZUS zawiesi wypłatę renty socjalnej, wówczas gdy łączna kwota osiągniętych przychodów przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie jest to 2726,80 zł. Natomiast przeciętna wysokość świadczenia wypłacanego przez zakład wynosi 704,93 zł miesięcznie.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Skierowane do Senatu