To szansa na zakwestionowanie działań administracji krajów UE naruszających prawa przedsiębiorców wynikające z unijnych traktatów. Warto, by przedsiębiorcy delegujący pracowników rozważyli skorzystanie z tego instrumentu, podobnie jak m.in. ze skargi w systemie SOLVIT, w zmaganiach z coraz częstszymi protekcjonistycznymi zapędami niektórych państw członkowskich UE.
Możliwość złożenia petycji do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (PETI) to niesformalizowany środek pozasądowej kontroli poszanowania prawa Unii Europejskiej. Jest to przejaw kompetencji kontrolnych PE. Praktyka składania takich petycji pojawiła się już w latach 50. ubiegłego stulecia, a więc na długo przed ustanowieniem dla niej podstawy traktatowej. Uprawnienie to usankcjonował Jednolity Akt Europejski z 1986 r., co potwierdzono i doprecyzowano w traktacie z Maastricht. Obecnie prawo składania petycji uznawane jest za podstawowe prawo obywatela UE, co wynika z art. 20 ust. 2 pkt d Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) w związku z art. 227 oraz art. 24 TFUE i art. 44 Karty Praw Podstawowych (KPP) UE. Komisja PETI powstała w 1987 r.