Zarówno nauczyciel zatrudniony na czas określony od 11 grudnia 2019 r. do 26 czerw-ca 2020 r., jak i nauczyciel zatrudniony od 1 październik 2020 r. na czas nieokreślony nie nabędą prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastej pensji) za rok 2020, ponieważ ww. nauczyciele nie spełniają warunków określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jedno-stek sfery budżetowej – czyli nie spełniają jednego z poniższych warunków:

a) nie przepracowali u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego;