Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony od 11 grudnia 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. oraz inny nauczyciel zatrudniony od 1 października 2020 r. na czas nieokreślony nabywają prawo do trzynastej pensji?

Zarówno nauczyciel zatrudniony na czas określony od 11 grudnia 2019 r. do 26 czerw-ca 2020 r., jak i nauczyciel zatrudniony od 1 październik 2020 r. na czas nieokreślony nie nabędą prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastej pensji) za rok 2020, ponieważ ww. nauczyciele nie spełniają warunków określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jedno-stek sfery budżetowej – czyli nie spełniają jednego z poniższych warunków:

a) nie przepracowali u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego;

b) nie przepracowali efektywnie u danego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowe-go 2020 co najmniej 6 miesięcy;

c) nie nawiązano z nimi stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego – zgodnie z organizacją pracy szkoły – co jak wynika z utrwalonej praktyki w placówkach oświatowych, oznaczałoby zatrudnienie z dniem 1 września 2020 r.

W przypadku drugiego nauczyciela – zatrudnionego od 1 października 2020 r. na czas nieokreślony należy sprawdzić, czy ewentualnie nie był on zatrudniany w szkole wcześniej (np. na zastępstwo) przez łącznie co najmniej cztery miesiące w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r., ponieważ nauczyciel, który pracował krócej niż rok, ale co najmniej 6 miesięcy, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu w roku kalendarzowym, a okres 6 miesięcy może być okresem przerywanym (np. zatrudnienie realizowane było w ramach kilku stosunków pracy, a pomiędzy zakończeniem jednego i nawiązaniem kolejnego stosunku pracy wystąpiła przerwa). Wystarczy, jeśli okres zatrudnienia u pracodawcy w danym roku kalendarzowym wyniósł łącznie co najmniej 6 miesięcy. Ponieważ okres 6 miesięcy nie jest okresem ciągłym – miesiąc liczy się jako 30 dni.

Podobnie w przypadku pierwszego nauczyciela (zatrudnionego na czas określony od 11 grudnia 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.) należy sprawdzić, czy nie był on ponownie zatrudniony, np. w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Więcej na temat trzynastej pensji w książce „Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach”