Tak wynika z projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który jest obecnie konsultowany z partnerami społecznymi. Jego celem jest rozdysponowanie środków przyznanych Polsce w ramach unijnego funduszu odbudowy (prawie 24 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek na potrzeby ożywienia gospodarki po okresie pandemii).
Jednym z założeń KPO jest tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, wzrost produktywności, aktywności zawodowej oraz kompetencji cyfrowych pracowników. W tym zakresie planowane jest m.in. doposażenie umożliwiające pracę zdalną, wspieranie elastycznych form organizacji pracy (w tym na część etatu) i zwalczanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu m.in. na płeć.