Z osobami, które podejmują pierwsze zatrudnienie w służbie cywilnej, należy zawrzeć umowy na czas określony 12 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej pierwszej oceny w służbie cywilnej co do zasady z pracownikiem powinna zostać zawarta umowa na czas nieokreślony. Jeżeli jednak istnieją obiektywne powody uniemożliwiające zawarcie umowy na taki czas, np. brak możliwości dalszego zatrudnienia w urzędzie po zakończeniu realizacji projektu, to dyrektor generalny urzędu może podjąć decyzję o zawarciu z pracownikiem kolejnej umowy na czas określony.
Ograniczona swoboda dyrektora