DGP: Artykuł 31zy14 specustawy o COVID-19 wprowadza możliwość zwolnienia ze składek na wniosek zleceniobiorcy. Czy w związku z tym maksymalna podstawa wymiaru, od której zleceniodawca nie odprowadza składek, liczona jest dla każdej z umów nawet wtedy, gdy wynagrodzenie w każdej z nich będzie przekraczało przeciętne wynagrodzenie (np. w przypadku dwóch umów z podstawą wynoszącą 4000 zł i 6000 zł będzie oznaczało, że pierwsza umowa będzie zwolniona w całości, a druga do wysokości 5168,93 zł), czy jednak chodzi o łączną podstawę wymiaru liczoną razem dla wszystkich umów zlecenia?
ZUS: Jeżeli zleceniobiorca zawrze kilka umów zlecenia, maksymalna kwota zwolnienia jest ustalana od każdej umowy zlecenia odrębnie (art. 31zy ust. 3 specustawy o COVID-19), gdy umowy trwają w jednym miesiącu, jak również wtedy, gdy są zawarte z tym samym zleceniodawcą. Maksymalna kwota zwolnienia jest ustalana odrębnie za każdy miesiąc wykonywania danej umowy, w którym nastąpiła wypłata przychodu. Nawet jeśli zgodnie z umową zawartą między zleceniobiorcą a zleceniodawcą w jednym miesiącu wypłacane jest wynagrodzenie za kilka miesięcy, to zwolnienie nie może przekraczać maksymalnej kwoty miesięcznej. Jeśli wynagrodzenie zostało wypłacone po ostatnim miesiącu wykonywania umowy, to zwolnienie nie przysługuje. Pod uwagę są brane tylko miesiące wykonywania umowy: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r.