Jesteśmy pracodawcą sektora publicznego. W tym roku tworzymy pracownicze plany kapitałowe. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK mamy czas do 26 marca 2021 r. Oznacza to, że do 26 lutego należało – w porozumieniu z załogą – wybrać instytucję finansową, której powierzymy zarządzanie PPK. Po tym dniu możemy to zrobić samodzielnie. Czy mimo upływu terminu na porozumienie z załogą nadal możemy wybrać instytucję finansową wspólnie z pracownikami?

Tak. Nie ma żadnych ograniczeń co do możliwości wyboru instytucji finansowej w porozumieniu ze stroną społeczną. Jest to możliwe w każdym czasie, nawet w ostatnim miesiącu przed terminem zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm., dalej: ustawa o PPK) określa zasady zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stroną społeczną (zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tym podmiocie, a w razie ich braku z reprezentacją osób zatrudnionych), podmiot zatrudniający albo wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – jeśli to on dokonuje wyboru instytucji finansowej – wybiera instytucję, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK (art. 7 ust. 5).
Ustawa o PPK nie przekreśla zatem możliwości wyboru instytucji finansowej wspólnie ze stroną społeczną nawet wtedy, gdy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK pozostało mniej niż miesiąc. Wskazuje jedynie, że w sytuacji gdy na miesiąc przed terminem zawarcia tej umowy nie zostanie osiągnięte porozumienie, podmiot zatrudniający będzie uprawniony do wyboru instytucji finansowej samodzielnie. Nie ma jednak przeszkód, aby pomimo to skorzystał on z możliwości wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. To oznacza, że podmioty zatrudniające należące do sektora publicznego także po 26 lutego br. mogą wybrać instytucję finansową wspólnie z działającymi u nich zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli takie nie działają w podmiocie zatrudniającym – z reprezentacją osób zatrudnionych.
Wybierając instytucję finansową, podmiot zatrudniający zawsze powinien kierować się najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych, niezależnie od tego, czy wyboru instytucji finansowej dokonuje samodzielnie czy wspólnie ze stroną społeczną. Wybór powinien być dokonywany w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Użycie przez ustawodawcę określenia „w szczególności” oznacza, że mogą być też brane pod uwagę inne, dodatkowe kryteria.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html