Przewidziane na ten rok środki w budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie szkoleń dla osób niesłyszących zostały już wyczerpane.
Na ten cel przewidzianych było 1,5 mln zł i jak informuje PFRON pula ta została rozdysponowana na dotychczas złożone wnioski. W związku z tym oddziały wojewódzkie funduszu, które zajmują się przyznawaniem dofinansowań, będą wydawały negatywne decyzje w tej sprawie.
Problemy z pieniędzmi na ten cel były również w ubiegłym roku. Wtedy skończyły się one już pod koniec stycznia, ale dzięki zmianom w planie finansowym PFRON udało się znaleźć dodatkowe środki. W tym roku na dofinansowanie było przeznaczonych o 400 tys. zł więcej niż w 2013 r.
– Obecnie przesunięcia w budżecie funduszu, które umożliwiłyby dofinansowanie kolejnych wniosków, nie są planowane – informuje Robert Jakubowski, p.o. rzecznik prasowy PFRON.
Zasady ubiegania się o pokrycie części kosztów szkolenia polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOG) reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 12 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1243). Zgodnie z nim niesłyszący, członek jego rodziny oraz osoba mająca z nim stały lub bezpośredni kontakt może złożyć wniosek o dopłatę do kursu w oddziale funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Dofinansowanie dla niesłyszącego wynosi 95 proc. kosztów szkolenia, dla pozostałych osób 90 proc. Aby je otrzymać, trzeba przedstawić rachunek lub fakturę oraz dokument potwierdzający ukończenie kursu. Pieniądze są przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia.
Pomoc z PFRON może otrzymać niesłyszący lub członek jego rodziny