Dawniej sposób odejścia pracownika z firmy różnił się w zależności od tego, czy jego umowa była zawarta na czas określony, czy na czas nieokreślony. Wypowiedzenie pierwszej z nich było możliwe tylko z zachowaniem dwutygodniowego terminu i tylko w przypadku spełnieniu dwóch warunków: umowa zawierała klauzulę na ten temat oraz pracownik był zatrudniony przez co najmniej sześć miesięcy. Zmieniło się to w 2016 r. Obecnie każdą umowę o pracę zawartą na czas określony lub nieokreślony można wypowiedzieć. Zrównane został też terminy wypowiedzeń, która są zapisane w kodeksie pracy.

Okresy wypowiedzenia – umowa na czas określony i nieokreślony

Zgodnie z art. 36 par. 1, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

Reklama
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy, nawet jeżeli nie występowała między nimi ciągłość. Wyjątkowo pracownikowi dolicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Dzieje się tak, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez starego pracodawcę, np. w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części ze starego na nowego pracodawcę.

Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami >>>>>

Okresy wypowiedzenia - wyjątki

Przepisy przewidują kilka sytuacji, w których okres wypowiedzenia może różnić się od podanych wyżej terminów.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, okresy wypowiedzenia mogą wynieść: miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy i trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Wymaga to jednak zgody obu stron i zapisania w umowie o pracę.

Jeżeli wypowiedzenie następuje z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia do jednego miesiąca. Wtedy jednak pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałe dwa miesiące. Będą one ponadto zaliczone do stażu pracy.

Już po dokonaniu wypowiedzenia strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę – nadal będzie to rozwiązanie za wypowiedzeniem.

Zatrudnienie na okres próbny

Inne przepisy obowiązują w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny. Okres wypowiedzenia wynosi wtedy:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.