Jego modyfikacja była potrzebna z uwagi na wejście w życie zmian w zasadach korzystania z rekompensat, które są określone w art. 15a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), czyli tzw. specustawy covidowej. Do tych najważniejszych należy możliwość uzyskania rekompensaty do całości kosztów płacy, a nie tylko samego wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, wydłużenie terminu na złożenie wniosku oraz doprecyzowanie sposobu obliczania liczby dni przestoju w danym miesiącu oraz spadku przychodów z prowadzonej działalności. Sam wniosek składa się z dwóch części: A i B. Tę drugą stanowi tabela, w której ZAZ musi podać dane o poniesionych kosztach płacy za miesiąc, który ma objąć wypłata rekompensaty, a także jej wysokość.
Natomiast w zależności od tego, którą ze wskazanych w przepisach metod wyliczania spadku przychodów ZAZ wybierze, powinien dołączyć do wniosku jedno z trzech oświadczeń (ich wzory też zostały przez PFRON opracowane). Są to oświadczenia: o liczbie dni przestoju w miesiącu objętym wnioskiem w stosunku do liczby dni tego miesiąca, o spadku przychodu w miesiącu, którego dotyczy wniosek w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 r., albo o spadku przychodu z danego miesiąca względem średniomiesięcznego przychodu z IV kw. 2019 r.