Poszerzenie katalogu uprawnionych do świadczenia postojowego o wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, spółek komandytowych oraz spółek partnerskich postuluje rzecznik praw obywatelskich.

Postojowe miało pomóc firmom w czasie epidemii. Nie każdy może jednak liczyć na to świadczenie. Do kręgu podmiotów wykluczonych zaliczają się m.in. wspólnicy spółek osobowych. Powód? Nie prowadzą oni pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162) ani innych regulacji szczególnych. A tylko takie podmioty mogą się ubiegać o to świadczenie.
ZUS konsekwentnie stoi na stanowisku, że nie zaliczają się oni do żadnej z tych kategorii, a sądy przyznają mu rację. Nie przekonuje ich tłumaczenie, że zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.; dalej: ustawa systemowa) wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. W związku z tym spełniają przesłankę prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów szczególnych (pisaliśmy o tym w DGP nr 30/2021 „Sądy nieugięte w sprawie postojowego dla wspólników spółek”). Dlatego rzecznik zwrócił się do wicepremiera Jarosława Gowina z wnioskiem o rozważanie zmiany przepisów antycovidowych, tak aby wspólnicy mogli uzyskać wsparcie.
Przypomnijmy, że problemem zajmują się też senatorowie. W izbie wyższej parlamentu, w ramach jej inicjatywy ustawodawczej, trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zakłada on zmianę kręgu beneficjentów uprawnionych do postojowego poprzez dodanie do niego wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych lub partnerskich. Świadczenie przysługiwałoby wówczas, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszłoby do przestoju w prowadzeniu działalności przez spółkę, w której osoba zakażona jest wspólnikiem.