Strony muszą zawrzeć umowę o używaniu do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością firmy. Zwolnieniu podlega kwota do wysokości limitów wskazanych w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Pracodawca może wskazać niższą rekompensatę, niż przewidują przepisy
Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wiąże się z przychodami. Za taki uznaje się wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, powodujące wzrost aktywów albo zmniejszenie pasywów, pod warunkiem że zostały faktycznie otrzymane. Jest to ważne zastrzeżenie, gdyż zdarza się, że strony umówią się na określone wynagrodzenie, które z różnych przyczyn nie zostaje wypłacone. W takiej sytuacji nie trzeba odprowadzać składek do ZUS.
Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem będą w szczególności otrzymane pieniądze, a także rzeczy, prawa i świadczenia (choćby nieodpłatne), umorzone lub przedawnione zobowiązania oraz odliczony albo zwrócony podatek. Ich wartość – wyrażona w kwocie pieniężnej – będzie podstawą, od której pracodawca wyliczy co miesiąc składki ubezpieczeniowe, stosując ustawowe stawki (19,52 proc. ubezpieczenie emerytalne, 8 proc. rentowe, 2,45 proc. chorobowe, od 0,67 proc. do 3,86 proc. wypadkowe, 9 proc. zdrowotne).