Odraczanie płatności lub rozkładanie na raty należności składkowych finansowanych przez pracowników bez uwzględnienia uwag Biura Analiz Sejmowych (BAS) zasługuje na odrzucenie – takie stanowisko zaprezentował przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) na ostatnim posiedzeniu sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 137).

Nowelizacja przygotowana przez posłów PiS w 2011 r. zakłada, że przedsiębiorcy będą mogli występować do ZUS o wskazane ulgi także w zakresie należności, które finansują ubezpieczeni. Jest to odpowiedź na dane Zakładu, z których wynika, że 70 proc. wniosków o odroczenie płatności lub układ ratalny pozostawionych jest bez rozpoznania z powodu nieopłacenia składek pracowniczych (co jest warunkiem koniecznym przyznania ulgi).- Te dane dają do myślenia. Pytanie, czy chcemy pozwolić na upadek firm i sytuację, że ZUS nie dostanie ani złotówki, czy spróbujemy wspólnie im pomóc – mówiła poseł Barbara Bartuś, która jest sprawozdawcą projektu.

Na posiedzeniu podkomisji posłowie zapoznali się z opinią prawną BAS na temat nowelizacji. Można się z niego dowiedzieć, że część składki finansowana przez ubezpieczonego stanowi element wynagrodzenia. W związku z tym przyjęcie poselskiej propozycji mogłoby oznaczać, że prawo do dysponowania nim zyskałby przedsiębiorca i mógłby przeznaczyć te pieniądze przez pewien czas na inny cel niż składkowy. Zdaniem autorki opinii, dr hab. Magdaleny Szczepańskiej, takie rozwiązanie może naruszać zasady ochrony własności z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Szczepańska w opinii stwierdza także, że odroczenie płatności składek, oznaczałoby opóźnienie w przekazywaniu ich do OFE. To z kolei może mieć negatywne skutki finansowe w związku z późniejszym nabyciem jednostek funduszu.

Istnieje jeszcze jedno niebezpieczeństwo, którego projekt nie rozwiązuje. Na gruncie nowych przepisów mogłaby powstać sytuacja, że ZUS będzie wypłacać świadczenie, np. zasiłek chorobowy, pomimo braku opłacenia składki za dany okres w związku z odroczeniem obowiązku.

- Nie widzę możliwości przyznania ulgi w zakresie składki finansowanej w całości przez ubezpieczonego tj. chorobowej i zdrowotnej – mówił podsekretarz stanu w MPiPS Marek Bucior. Wiceminister stwierdził także, że resort widzi konieczność nowelizacji przepisów i dlatego opowiada się za kontynuowaniem prac.

Ministerstwo będzie miało okazję zaprezentować swoje poprawki we wrześniu, na kolejnym posiedzeniu podkomisji.