W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się w piątek projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Osobą odpowiedzialną za jego opracowanie jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

"Projekt rozporządzenia przewiduje przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2021 r." - czytamy.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem, prawo do zasiłku opiekuńczego przyznane jest od 1 lutego br. do 14 lutego 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

Zasiłek przysługuje także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak zapisano w projekcie, planowany termin przyjęcia projektu przez RM to I kwartał 2021 r.