Pracodawca, w ściśle określonych prawem przypadkach, może rozwiązać umowę z pracownikiem, który przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Kodeks pracy stanowi, że pracodawca nie może zwolnić pracownika w czasie urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jaką jest między innymi przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

Ochrona przez zwolnieniem ma jednak wyłącznie charakter tymczasowy. Kiedy minie okres ochronny, przepisy pozwalają pracodawcy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w kilku przypadkach.

Kiedy pracodawca może skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim>>

Zbyt długie zwolnienie

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może zostać zwolniony, jeśli nieobecność w pracy z powodu choroby trwa dłużej niż trzy miesiące - przy założeniu, że sam pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż przez 6 miesięcy.

Pracownik może stracić pracę także, jeżeli jego niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – pod warunkiem, że pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zakaźną. W tym wypadku pracodawca może zwolnić pracownik dopiero, kiedy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182/270 dni) ten otrzymał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i pobiera je przez okres dłuższy niż 3 miesiące - czyli w sumie po 9 lub 12 miesiącach choroby.

Opieka nad dzieckiem

Pracodawca może rozstać się z pracownikiem w trybie natychmiastowym również wtedy, gdy pracujący rodzic musi osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem, a upłynął już okres pobierania z tego tytułu zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten przysługuje do 60 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, a przy starszych dzieciach - tylko za 14 dni w roku.

Choroba zakaźna i inne przyczyny

Pracownik nie jest również chroniony przed zwolnieniem po upływie okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z tytułu odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną. Ponadto jeżeli firma ogłosi upadłość lub znajdzie się w stanie likwidacji, wówczas nawet zwolnienie lekarskie nie będzie chroniło pracownika przed otrzymaniem wypowiedzenia.

Pracodawca nie może jednak rozwiązać umowy bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Powinien również - w miarę możliwości - ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, niezwłocznie po ich ustaniu chce wrócić do pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636)