Przedsiębiorca należący do IV etapu wdrożenia PPK zatrudnia pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Jest ona zainteresowana oszczędzaniem w programie. Czy pracodawca ma obowiązek zawrzeć w jej imieniu i na jej rzecz umowę o prowadzenie PPK w czasie korzystania przez nią z tego urlopu i pobierania zasiłku macierzyńskiego?

Tak. Pracodawca ma obowiązek zawrzeć w imieniu i na rzecz pracownicy na urlopie macierzyńskim umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK), ale w czasie korzystania przez nią z tego urlopu i pobierania zasiłku macierzyńskiego nie będzie naliczał za nią wpłat do PPK.
Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się czwarty, ostatni etap wdrożenia PPK. Od tego dnia ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) objęła m.in. najmniejsze podmioty zatrudniające, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały mniej 20 niż osób zatrudnionych. Mają one obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Zawarcie dla osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK powoduje, że staje się ona uczestnikiem programu.
To, kto jest „osobą zatrudnioną”, dla której zawiera się umowę o prowadzenie PPK, określa art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. Osobą zatrudnioną jest m.in. pracownik (zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę) podlegający z tytułu tego stosunku pracy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).
Wyjątek przewidziano tylko w odniesieniu do pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych. Osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK jest natomiast pracownik przebywający na urlopie: macierzyńskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskim, rodzicielskim i wychowawczym. W imieniu i na rzecz tego pracownika trzeba zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, chyba że złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z udziału w tym programie.
Za uczestników PPK, którzy nie wykonują pracy w związku z przebywaniem na wskazanych wyżej urlopach, nie nalicza się jednak i nie dokonuje wpłat do PPK. Wpłaty do PPK stanowią bowiem określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika programu, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia z art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. trzydziestokrotność), z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Należy też zwrócić uwagę, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) podstawy wymiaru tych składek nie stanowią m.in. składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (zgodnie z układem zbiorowym pracy lub przepisami o wynagradzaniu), wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.
W myśl art. 14 ust. 4 ustawy o PPK przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK pracodawca może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w programie. Taka informacja może być szczególnie istotna w przypadku osób długo nieobecnych w pracy, np. z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.