Straż pożarna i sanepid nie będą miały obowiązku wydawania decyzji administracyjnej potwierdzającej, że żłobek lub klub dziecięcy zapewniają odpowiednie warunki pobytu maluchów.
Propozycję jej podejmowania zawierał projekt nowego rozporządzenia w sprawie standardów lokalowych i sanitarnych, jakie muszą spełniać placówki przeznaczone dla dzieci niemających 3 lat, który przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ma ono zastąpić obowiązujące przepisy, które wygasają 13 lipca. Jednak z nowej wersji projektu ten wymóg został wykreślony w związku z uwagami, które napłynęły w trakcie konsultacji.
Zastrzeżenia do takiego rozwiązania miało m.in. Rządowe Centrum Legislacji (RCL), które wskazywało, że jest to zarówno powtórzenie, jak i modyfikacja normy zawartej w art. 25 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). Stanowi on, że straż pożarna i sanepid wydają pozytywną opinię co do spełniania standardów, ale nie określa jej formy.
Nieuwzględniona została natomiast inna uwaga RCL dotycząca tego, aby nowe standardy obowiązywały nie tylko w placówkach, które będą otwierane po 13 lipca, ale też w już działających.
– Objęcie funkcjonujących żłobków i klubów dziecięcych projektowanymi rozwiązaniami przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych wymagań spowoduje, że część tych instytucji będzie musiało zostać zamkniętych – wskazuje Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Ponadto w związku z uwagami zgłoszonymi przez głównego inspektora sanitarnego zmodyfikowane zostały zapisy dotyczące korzystania przez personel placówek i przebywające w nich dzieci ze wspólnych łazienek w ten sposób, że umiejscowienie misek ustępowych i umywalek musi być dostosowane do wzrostu maluchów. Do projektu dodany został też przepis wprowadzający obowiązek wietrzenia pomieszczeń 4 razy dziennie przez co najmniej 10 minut, o ile nie są one wentylowane lub klimatyzowane.
MPiPS odrzuciło natomiast zastrzeżenia dotyczące zwiększenia liczby urządzeń sanitarnych, tak aby przypadały na mniejszą liczbę dzieci, argumentując, że mogłoby to ograniczyć powstawanie małych placówek, zakładanych np. w mieszkaniach.
62,4 tys. tyle jest miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych (stan na 19 maja)
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach