W takim przypadku zgłoszenia do małego ZUS plus należy dokonać do 8 lutego. Niezgłoszenie do ulgi w tym czasie uznaje się za rezygnację z niej.
Mały ZUS plus to ulga w opłacaniu składek, która przysługuje osobom określonym w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych), których roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000 zł. Skorzystanie z ulgi obwarowane jest jeszcze dodatkowymi warunkami. Nie może bowiem zgłosić się do małego ZUS plus przedsiębiorca, który ma jeszcze prawo do tzw. preferencyjnych składek, a więc do opłacania ich od podstawy wymiaru składek, wynoszącej minimalnie 30 proc. najniższego wynagrodzenia.
W opisywanym przypadku przedsiębiorca jeszcze w styczniu korzysta z preferencyjnych składek, do małego ZUS plus może się zgłosić dopiero od lutego. Nie obejmuje go więc termin zgłoszenia upływający 1 lutego, przewidziany dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy zyskali prawo do tej ulgi już 1 stycznia. Zgodnie bowiem z art. 18c ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca przekazuje informację o zastosowanych formach opodatkowania obowiązujących go w poprzednim roku kalendarzowym, o rocznym przychodzie i dochodzie z tej działalności uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym oraz o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na dany rok kalendarzowy w składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym:
Reklama
1) imiennym raporcie miesięcznym albo
2) deklaracji rozliczeniowej ‒ w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy.
Przedsiębiorca nie składa więc wniosku, a musi wyrejestrować się z ubezpieczeń i zarejestrować z nowym kodem.
Podstawa prawna
• art. 8 ust. 6 pkt 1 i art. 18c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)