Kandydaci na rzeczoznawcę majątkowego będą mogli składać wnioski o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości dopiero po ukończeniu praktyki zawodowej. Postępowanie kwalifikacyjne w tym zakresie będzie bardziej elastyczne, bo wymaga tego sytuacja epidemiologiczna. Tak wynika z projektu zmiany rozporządzenia z 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1925). Trafił on już do konsultacji społecznych.

Nowe przepisy mają m.in. wyeliminować przypadki, gdy kandydaci na rzeczoznawcę składają wnioski o nadanie uprawnień w trakcie odbywania praktyk zawodowych, a dopiero po ich ukończeniu dołączają brakującą dokumentację, korzystając – w sposób nieuprawniony – z mechanizmu wezwania do uzupełnienia braków formalnych (na podstawie k.p.a.). Projektodawca, czyli Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), wskazuje, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. – Mechanizm wezwania do uzupełniania braków ma na celu umożliwienie kandydatowi jedynie poprawienia ewentualnych luk, błędów we wniosku lub dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie wymogów dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień – podkreślił resort w uzasadnieniu projektu.
Dlatego nowe regulacje przewidują, że wniosek do ministra będzie można złożyć dopiero po spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). Chodzi w szczególności o te wskazane w art. 177 ust. 1 pkt 1–5, czyli m.in. ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości i odbycie co najmniej sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w tej dziedzinie. Do postępowania kwalifikacyjnego nie będzie dopuszczony kandydat, który nie dołączy wszystkich wymaganych dokumentów (odbycie praktyk potwierdza dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego).
Projekt doprecyzowuje też m.in. informacje, jakie powinien zawierać protokół z przeprowadzonego etapu wstępnego postępowania. Obecne przepisy nie wskazują wprost, czy powinna znaleźć się w nim informacja, czy kandydat został dopuszczony do drugiego etapu (egzaminu). Konieczne jest jedynie określenie, czy spełnia warunki do dopuszczenia. Zdaniem MRPiT takie rozstrzygnięcie powinno być zawarte w protokole. W tym ostatnim ma się znaleźć postanowienie o dopuszczeniu do egzaminu albo wskazanie wymogów, które nie zostały spełnione (i dlatego kandydat nie został dopuszczony).
Nowe przepisy umożliwią też ministrowi odwołanie albo zmianę terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Dzięki temu będzie mógł on elastycznie reagować np. w razie epidemii lub innych sytuacji kryzysowych. – W przypadku potrzeby odwołania albo zmiany terminu postępowania kwalifikacyjnego minister będzie powiadamiał o takiej sytuacji w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym. Skrótowa informacja w tym zakresie publikowana będzie również na stronie internetowej ministerstwa – podkreśla resort.
Zmienione regulacje mają wejść w życie 1 marca 2021 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji