Taką zmianę zawiera ustawa z 21 stycznia 2021 r., która nowelizuje przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), czyli tzw. specustawy covidowej.
Rekompensaty ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przysługują tym ZAZ, którym z powodu epidemii spadły przychody, a nowe regulacje dotyczą nie tylko ich wysokości, ale też zasad ich uzyskiwania. I tak zakłady nie będą już musiały dołączać do wniosku kopii umów, które nie zostały zrealizowane z uwagi na COVID-19, oraz będą miały więcej czasu na jego złożenie.
Reklama
Kolejna zmiana jest istotna z punktu widzenia pracodawców, którzy mają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i chcieliby wykorzystywać jego środki na utrzymanie zagrożonych miejsc pracy. Potrzebna jest do tego zgoda prezesa PFRON i zgodnie z nowymi przepisami będzie musiała mieć formę decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy pracodawca będzie mógł złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dodatkowo PFRON otrzyma dostęp do danych znajdujących się w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności, m.in. na potrzeby przyznawania dopłat do pensji czy refundacji składek.
W nowelizacji znalazły się również zmiany dla osób biorących udział w zajęciach w centrach integracji społecznej. Z tego tytułu otrzymują świadczenie integracyjne. Gdy znajdą się w izolacji lub na kwarantannie, to wsparcie nie zostanie im obniżone. Natomiast pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy będą w nich odbywać kwarantannę, będą mogli w tym czasie wykonywać swoje obowiązki z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, o ile wyrażą taką chęć. Inna ważna dla osób zatrudnionych w domach dziecka zmiana przewiduje możliwość wprowadzania modyfikacji w organizacji czasu pracy.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta