W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawił się niedawno projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazano, że ma on na celu m.in. uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych i jego racjonalizację, w tym ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Brzmi enigmatycznie, więc zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, co dokładnie mają regulować nowe przepisy. Czekamy na odpowiedź.
W ocenie partnerów społecznych może tu chodzić o kwestie ozusowania wszystkich umów zlecenia, także tych będących w zbiegu, czyli np. o przypadku, gdy ktoś łączy pracę na zleceniu z etatem lub działalnością gospodarczą. Jak powiedział nam anonimowo jeden z ekspertów, wygląda na to, że rząd oficjalnie dał zielone światło do prac nad tymi zmianami.
Nie znamy jeszcze szczegółów regulacji ani daty ich wejścia w życie, ale sam pomysł nie jest nowy i był już wcześniej konsultowany z partnerami społecznymi.
I tak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) opowiada się za pełnym oskładkowaniem umów cywilnoprawnych. Związkowcy uważają, że zleceniobiorca powinien podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od wszystkich zleceń niezależnie od wysokości łącznej podstawy wymiaru składek z tych tytułów. Przyczyni się to do efektywniejszego zabezpieczenia osób wykonujących te umowy m.in. w postaci wyższych emerytur. OPZZ spodziewa się, że takie rozwiązanie ograniczy nadużywanie innych form zatrudnienia niż umowy o pracę.
Z apelem do rządu o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych mających na celu ozusowanie wszystkich zleceń wystąpiła też niedawno Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). W jej ocenie przepisy powinny jednak uwzględniać odpowiedni okres vacatio legis, pozwalający zarówno poszczególnym firmom, jak i całemu rynkowi na przystosowanie się do nowych warunków prawnych. FPP uważa, że prace legislacyjne powinny rozpocząć się najpóźniej w lutym tego roku, a zmiany powinny wejść w życie wraz z początkiem 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych rządu