Zmiana dotyczy ok. 100 tys. osób zatrudnionych w sektorze paliw i energii. Zgodnie z nowymi przepisami termin ważności świadectw (potwierdzających kwalifikacje w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, ciepłowniczych i gazowych), które tracą ważność od 1 marca 2020 r., zostanie wydłużony do 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii albo stanu nadzwyczajnego. Obecne regulacje przewidują, że uprawnienia te są przedłużone do 31 grudnia 2020 r. Dodatkowo nowelizacja stanowi też, że sprawdzenie kwalifikacji w okresie pandemii może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której umiejętności się sprawdza (i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich). W analogiczny sposób wydłużony zostanie też termin zaświadczeń techniczno-dozorowych umożliwiających wykonywanie zadań przez pracowników przedsiębiorstw energetycznych (m.in. przy budowie gazociągów i przyłączaniu nowych odbiorców).
W związku ze stanem epidemii przedsiębiorstwa energetyczne mają ograniczoną możliwość prowadzenia szkoleń, które są niezbędne do wydłużenia okresu ważności uprawnień do wykonywania zadań (są one prowadzone w reżimie sanitarnym w ograniczonych grupach lub wstrzymane). – Generuje to istotne ryzyko co do możliwości realizacji wszystkich zadań ze względu na niedobory pracowników posiadających ważne zaświadczenia i świadectwa – podkreślono w uzasadnieniu nowelizacji.
Nowe przepisy przewidują też istotne zmiany w zakresie uprawnień i wymogów zawodowych osób zatrudnionych w sektorze lotniczym. Szkolenia praktyczne służb ratowniczo-gaśniczych (na lotniskach) będą mogły odbywać się w alternatywny sposób (bez konieczności udziału m.in. policji i pogotowia ratunkowego). Zmienią się też przepisy dotyczące szkoleń ochrony lotnictwa cywilnego (w tym okresowych). W specustawie nie będzie już odwołań w tym zakresie do rozporządzeń, a jedynie do regulacji ustawowych, dzięki czemu nie trzeba będzie systematycznie nowelizować przepisów wraz ze zmianą aktów wykonawczych. Nowe regulacje wprost wskażą, że jeśli szkolenie okresowe operatora kontroli bezpieczeństwa utraci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to taka osoba ma je odbyć niezwłocznie po ich odwołaniu.
Wydłużona ma być także ważność licencji dyspozytora lotniczego (do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o sześć miesięcy od dnia utraty ważności licencji). W tym przypadku to Senat wprowadził poprawkę, która eliminuje odwołanie do rozporządzenia (aby uniknąć konieczności nowelizacji przepisów w przyszłości).
Ustawa ponownie skierowana do Sejmu